Privacy policy

WEEGMANN DE GELAS BV, gevestigd te 8310 BRUGGE, Baron Ruzettelaan 292 bus 0101, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0668.987.620, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
WEEGMANN DE GELAS BV
Baron Ruzettelaan 292 bus 0101
8310 BRUGGE
Tel: +32 50 140 560
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: WEEGMANN DE GELAS BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 
Ondanks de passende technische en juridische maatregelen die in dit verband worden genomen, kan WEEGMANN DE GELAS BV geen absolute veiligheid garanderen. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor per post op bovenstaand adres,  of via info@wdgadvocaten.be.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: WEEGMANN DE GELAS BV verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen*, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt, of door onze website te raadplegen.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken: 
 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Rijksregisternummer
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Financiële gegevens, kredietwaardigheid
 • Camerabeelden of geluidsfragmenten
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 
* Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken*: WEEGMANN DE GELAS BV verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
*Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. 
 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wdgadvocaten.be.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: WEEGMANN DE GELAS BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 • De communicatie binnen de contractuele relatie, tot ondersteuning of uitvoering van de juridische diensten, bij het verstrekken van advies…
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Het beheer van de facturatie en invordering van de betaling
Geautomatiseerde besluitvorming: WEEGMANN DE GELAS BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WEEGMANN DE GELAS BV) tussen zit*.  
 
*Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden. 
 
WEEGMANN DE GELAS BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: KLEOS
Kleos is een softwarepakket van Wolters Kluwer nv dat wordt gebruikt voor dossier- en documentbeheer, administratieve opvolging, het opstellen van procedurestukken, het bijhouden van prestaties en kosten met het oog op een transparante facturatie.
Door de integratie met Word, Outlook, Excel en Adobe Reader kan uw dossier op een efficiënte manier beheerd worden.   Alle data worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van Kleos, die ISO 27001 gecertificeerd is.
Elke medewerker van het kantoor heeft naast een persoonlijke login voor Kleos ook een beveiligde toegang tot het internet.
WEEGMANN DE GELAS BV maakt tevens gebruik van de DIPLAD-applicatie, het Digitaal Platform voor de Advocaat, waarlangs het kantoor toegang heeft tot o.a. het Rijksregister, het CBB en Graydon.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: WEEGMANN DE GELAS BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een langere termijn door de wet is opgelegd.
 
Delen van persoonsgegevens met derden: WEEGMANN DE GELAS BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening (bv. aan gerechtsdeurwaarders, rechtbanken, notarissen, …).
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: WEEGMANN DE GELAS BV gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WEEGMANN DE GELAS BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wdgadvocaten.be.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 
WEEGMANN DE GELAS BV houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
 
U dient wel voor ogen te houden dat WEEGMANN DE GELAS BV gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie*.  
 
*U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
WEEGMANN DE GELAS BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 
 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 commission(at)privacycommission.be
 
Update Privacy Policy: WEEGMANN DE GELAS BV kan de Privacy Policy op elk moment verbeteren of aanpassen, waarbij de aangepaste versie onmiddellijk van toepassing is na publicatie op de website.  Het is derhalve aangewezen om regelmatig onze website te raadplegen.